• EUKAIRIA

  Konsulentydelser inden for ledelse og organisering

 • Kerneydelser

  EUKAIRIA arbejder med ledelsesudvikling og organisationsudvikling og trækker på kompetencer, der strækker sig fra design og facilitering af processer, analyse, konceptudvikling, undervisning og oplæg.

  EUKAIRIA arbejder altid ud fra de specifikke udfordringer og ønsker, som den enkelte kunde står med. Du kan nyde godt af mange års erfaringer, stor viden og kendskabet til mange forskellige metoder og værktøjer, som alt sammen kan bringes i spil og udvikles til netop jeres situation.

   

  Nedenfor kan du se fire områder, som EUKAIRIA har særlig fokus på.

   

  StrategiFortælling - styrk strategien og giv den ben at gå på

  Alt for meget strategiarbejde ender på et stykke papir uden at sætte nævneværdig aftryk i organisationens prioriteringer og handlinger. Hvis I som ledergruppe ønsker at styrke jeres strategiarbejde og samtidig gerne vil give strategien ben at gå på i organisationen, så kan I med fordel arbejde med jeres StrategiFortælling.

  StrategiFortællingen bliver til i et systematisk forløb, hvor I for det første arbejder med at skabe og præcisere organisationens strategi og for det andet bliver trænet i fortællingens kunst. Kombinationen af de to dele er grundlaget for at skabe mening og betydning omkring strategien i organisationen og dermed den ønskede forandring.

  Gennem et praksisrettet forløb kommer I som ledelsesgruppe til at

  • Arbejde sammen om at skabe og beskrive organisationens strategi, bl.a. ved hjælp af strategikort
  • Træne fortællingens kunst og fortællerollen gennem øvelser og fortælleteknikker
  • Skabe en meningsgivende fortælling om strategien - jeres StrategiFortælling
  • Arbejde med organiationen omkring forandring via genfortællinger
  EUKAIRIA tilbyder dette forløb om StrategiFortælling sammen med Kasper Sørensen fra Fortællekunsten.
   

  Fald i fravær - sammen knækker vi sygefraværskurven

  Hvis sygefraværet er højt, er det god ide at se nærmere på sygefraværsmønsteret og vurdere, hvordan der kan arbejdes med at nedbringe det. Mindre sygefravær gavner den enkelte, arbejdsmiljøet og kerneopgaven.

  Et højt sygefravær kan være udtryk for længerevarende sygdomsforløb eller mange sygefraværsdage af kort varighed. Afhængig af karakteren af sygefravær er der forskellige veje at arbejde med nedbringelse af det.

  EUKAIRIA arbejder sammen med andre konsulenter om at gennemføre indsatsen 'Fald i fravær - sammen knækker vi kurven', som består af følgende hovedelementer

  • Analyse af sygefraværets karakter og årsager
  • Forebyggelse af sygefravær gennem arbejde omkring arbejdsmiljø og fraværskultur 
  • Fremskudt indsats og tidlig indsats i forbindelse med længerevarende sygdom
  Indsatsen er baseret på et tillidsbåret samarbejde med TRIO'en og udvalgte nøglemedarbejdere som omdrejningspunkt.
  Se også www.faldifravær.dk for nærmere beskrivelse.
   

  Udvikling af ledelsesgrupper - nå jeres mål og skab værdi sammen

  Ledelsesgruppeudvikling skal basere sig på, at lederne gerne vil opnå resultater skabt i fællesskab. Det betyder, at udgangspunktet er beskrivelse af fælles mål for ledelsesgruppen set i relation til organisationens strategi og udfordringer. Det betyder også, at udvikling af ledelsesgruppen først og fremmest handler om, hvad lederne gør og mindre om, hvem de er.

   

  Udvikling i ledelsesgrupper tager tid. Det kræver dialog og forståelse af det fælles. Herunder at komme omkring tre centrale spørgsmål:

  • Hvad er vores fælles mål - vores 'must win battles'?
  • Hvilken ledelsesadfærd og hvilket samspil i praksis vil understøtte at målene nås?
  • Hvordan tilrettelægger vi en systematisk proces, hvor vi løbende kan iagttage, tale om og lære af vores praksis - og dermed udvikle os som ledelsesgruppe?

   

  EUKAIRIA tilrettelægger ledelsesudvikling med værdi og gensidighed for øje. Det bliver organisereret som et aktions-læringsforløb med helt aktuelle ledelsesopgaver og organisatoriske mål som omdrejningspunkt.

   

  Tillid og arbejdsfællesskaber

  Tillid har været på dagsordenen i en række år - både som tillidsbaseret ledelse og mere generelt som tillid i organisationer. Relateret til tillidsdagsordenen har EUKAIRIA udviklet fem tillidsspor, som tilbyder en systematisk måde at arbejde med tillid på. Så ved vi, hvad vi mener, når vi taler om tillid. Og vi kan blive skarpere på, hvordan vi skal arbejde med at få tillid til at skabe værdi i arbejdsfællesskaber.

   

  Med de fem tillidsspor som udgangspunkt tilbyder EUKAIRIA

  • Oplæg om tillid og værdi i organisationer
  • Praksisorienterede læringsforløb med afsæt i kerneopgaven og tillid i organisationer
  • Udvikling af Samarbejdsudvalg/MED-udvalg, så de i højere grad kan skabe tilsigtede resultater og værdi
  • Lederevaluerings- og APV-koncepter, som er strategisk og tillidsbårede

  Se også artiklen 'Hvad mener vi egentlig, når vi taler om tillid'.

   

 • Cases

  Eksempler på opgaver som Eukairia har udført

  Strategiproces

  Tilrettelæggelse og facilitering af strategiproces i center i socialforvaltningen i Københavns Kommune. Med intentionen om at få strategien til at leve i praksis arbejdede en ledergruppe med udvikling af institutionens strategi gennem en længere periode, hvor medarbejdere og MED-udvalg løbende blev involveret.

   

   

  Tillid i praksis

  Gennemførelse af 4 udviklingsforløb for ledere og medarbejdere i Københavns Kommune med tillid, værdi og kerneopgaven i centrum. Forløbene tog udgangspunkt i 5 tillidsspor, som er en systematisk måde at arbejde med tillid og værdi på i organisationer.

  Forløbene bestod af kursusdage med oplæg, øvelser, opgaver og dialog. Samtidig skulle deltagerne involvere hjemmeorganiationen i tillidsaktiviteter med henblik på skabe tillidsbårede relationer og aktiviteter.

   

   

  Ny organisering - kultur og struktur

  Længerevarende organisationsudviklingsprojekt i forsknings-afdelinger på Aarhus Universitet.

  Omverdenens nye krav om og forventninger til øget egen-finansiering betød at afdelingerne måtte ændre sig markant og arbejde mere målrettet strategisk. Processen involverede bl.a. ny organisering med strategiske områder i fokus. Nye lederroller, der kombinerede faglig og organisatorisk ledelse og en bevægelse fra medarbejderautonomi til selvledelse.

   

  Udvikling af ledelsesgruppe

  Konsulentopgave på uddannelsesinstitution, hvor ledelsesgruppen arbejdede med udvikling af fælles strategi, leadership pipeline og ledelsesgrundlag.

  Ledelsesudviklingsforløbet bestod både af interview og analyse af interessenternes ønsker og forventninger, seminarer for ledelsesgruppen og løbende netværk for lederne med løsning af konkrete opgaver i relation til organisationen.

   

   

  Oplæg om robusthed og det fragile

  Oplægsholder på Slagelse Kommunes sommerakademi for ledere.

  Robusthed handler både om det hårde, det skrøbelige og det fleksible. Der er efterspørgsel på det robuste, men hvad er det egentlig vi efterspørger og hvad kan gå tabt, hvis vi kun fokuserer på det meget stabile?

   

  MED-udvalg og samarbejde

  Tilrettelæggelse og facilitering af seminar med MED-udvalg i socialpsykiatrisk bocenter. Med afsæt i gensidig anerkendelse af hinandens roller og betydningsfuldhed arbejdede MED-udvalgene med at skabe en fælles fortælling om kommende forandringer på centeret.

  Deltagerne lavede en beskrivelse af fælles intentioner om samarbejde i MED-udvalg, der understøtter et godt arbejdsmiljø, fastholdelse af medarbejdere og løsning af kerneopgaven.

  Endelig lavede de konkrete aftaler om indsatser det næste år.

   

 • Referencer

  "På en temadag for alle MED-udvalg holdt Tine et meget inspirerende oplæg om 'tillid i organisationer' . Tine formåede at formidle et ikke helt nemt begreb på en meget nærværende og nuanceret måde. Hun er rigtig god til at bruge dagligdagseksempler i sin formidling og det gør det nemt at koble sig på hende budskaber. Tines lange erfaring fra kommunale organisationer betyder, at hun nemt kan tale ind i den hverdag, kommunale medarbejdere er i.

  Det er en kæmpe styrke"

   

  Sundheds – og Omsorgschef Margrethe Kusk Pedersen

   

  Albertslund Kommune

  Allerød Kommune

  Billund Kommune

  Dragør Kommune

  Faxe Kommune

  Bakkehuset, Glostrup Kommune

  Fredensborg Kommune

  Guldborgsund Kommune

  Glostrup Kommune

  Helsingør Kommune

  Hørsholm Kommune

  Kalundborg Kommune

  Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

  Socialforvaltningen, Københavns Kommune

  Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

  Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

  Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

  Randers Kommune

  Roskilde Kommune

  Rudersdal Kommune

  Skive Kommune

  Slagelse Kommune

  Børn og Unge, Århus Kommune

  Rigshospitalet, Region Hovedstaden

  Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet

   

  EUKAIRIA har også arbejdet som underleverandør på en lang række opgaver hos netværkspartnere, og har derfor løst opgaver i langt flere organisationer end ovenstående.

   

  Sundhedsdatastyrelsen

  Danmarks Jurist -og Økonomforbund, DJØF

  Kommunernes Landsforning

  Københavns Lærerforening

  København og Frederiksberg Kommuners Forhandlingsfællesskab

  HK Medlemsservice

  Pædagogisk Psykologisk Forening

  Skoleledederforeningen, Sønderjylland

  Socialpædagogerne

   

  Copenhagen Business School

  Center for offentlig kompetenceudvikling, COK

  Gerlev Idrætshøjskole

  Nykøbings Katedralskole

  Professionshøjskolen UCC

  Svendborg Gymnasium og HF

   

  Danmarks Miljøundersøgelse, Århus Universitet

  Sektion for Havøkologi og Klima, DTU

   

  Cross Cultures Project Association

  Dansk Boldspil Union

   

  Rockwool

   

   

 • Samarbejde og netværk

  Altid et hold, der passer til din opgave

  EUKAIRIA arbejder i tæt forbindelse med andre konsulenter og forskere – fordi netværk inspirerer og gør verden større. Det betyder, at EUKAIRIA altid kan samle et hold af spændende og kompetente konsulenter, der matcher behovet.

  Primære samarbejdspartnere

  Sygefravær - www.faldifravær.dk

  Kasper Sørensen, Fortællekunsten, www.fortaellekunsten.dk

  Rikke Bjerregaard, www.filosofiskcoaching.dk

  Gudnitz & Co

  Kontorfællesskabet Bredgade 25D, www.25D.dk

  Konsulentkonsortiet - www.konsulentkonsortiet.dk

  Forskere fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS

  Betina Rennisson, Ledelsesforsker og -konsulent

   

 • Om Eukairia

  EUKAIRIA har eksisteret siden 2005 og ejes og drives af Tine Hansen, som er uddannet i kommunikation og har været fast tilknyttet Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS i mere end 15 år. Ud over at være konsulent er Tine også underviser i Strategisk Ledelse på masteruddannelsen for offentlige ledere (MPG).

   

  EUKAIRIA betyder ’sansen for det rette øjeblik’. Heri ligger et ønske om at skabe intense processer, læringsforløb og resultater, som tager afsæt i et planlagt og målrettet forløb, men samtidig er åben for de overraskelser, der dukker op undervejs, og som uventet viser sig som spændende og produktive.

   

  EUKAIRIA tror på, at samarbejde, intensitet, klogskab, forstyrrelser, vilje og lidt sjov og ballade er vigtige elementer, når mennesker og organisationer skal på opdagelse og forny sig.

   

  EUKAIRIAs ambition er at bidrage til udvikling af velfærd.

 • Kontakt

  tine@eukairia.dk

  29424463

  +45 29424463

  LinkedIn